L’Associació Espanyola de Biogàs, de la qual forma part NEDGIA, defensa el gas renovable com a solució de present i futur per a la mobilitat

Logotip principal Nedgia Corporatiu

L’associació, que agrupa més de 20 empreses del sector del gas renovable, entre les quals NEDGIA i Naturgy Iberia, té com a prioritat desenvolupar el gas renovable per la seva contribució al compliment dels objectius de descarbonització.

L’Associació Espanyola de Biogàs (AEBIG) defensa la introducció del gas renovable com a solució energètica de present i futur per a la mobilitat.

L’associació, que agrupa més de 20 empreses espanyoles del sector del gas renovable, entre les quals NEDGIA i Naturgy Iberia, ha valorat l’avantprojecte de Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica pel seu enfocament en el desenvolupament d’energies renovables i perquè posiciona els gasos renovables com a vector de desenvolupament de present i de futur.

D’acord amb l’avantprojecte de llei, s’habilita el Govern a aprovar mecanismes de suport al biometà i mecanismes de suport que en permetin la injecció a la xarxa de gas natural, que es podran finançar amb els ingressos regulats del sector del gas natural. D’altra banda, el posicionament de mobilitat sense emissions directes de carboni en l’àmbit de turismes i vehicles comercials lleugers i l’ús del biometà en la mobilitat es preveuen com a mecanismes sense emissions directes de diòxid de carboni.

 

Gas renovable

El gas renovable és una energia inesgotable amb emissió nul·la de CO2 que és totalment intercanviable pel gas natural, per la qual cosa es pot distribuir a través dels més de 13.000 quilòmetres de gasoductes de transport que hi ha a Espanya.

A més, pot tenir un paper molt important en la descarbonització del sector del transport, és de producció local i propicia l’autoproveïment d’energia, redueix la dependència energètica externa, resol el problema dels residus urbans, ramaders, agrícoles i de la indústria agroalimentària, ajuda a estructurar el món rural creant activitat econòmica i llocs de treball a zones rurals, i permet culminar el cicle de l’economia circular.

A Europa ja hi ha més de 600 plantes que injecten a la xarxa de gasoductes, mentre que a Espanya hi ha una única planta en operació.

 

Sobre AEBIG

L’objectiu de l’Associació Espanyola de Biogàs (AEBIG) és representar i defensar el gas renovable com a font d’energia verda, com a millora ambiental i com a suport al desenvolupament tant industrial com rural, tot establint una plataforma de comunicació i col·laboració amb altres organitzacions privades o de l’Administració Pública a escala nacional i internacional, amb l’objectiu de defensar aquests interessos.

AEBIG té com a prioritat desenvolupar el gas renovable, atès que exerceix una contribució completa en el compliment dels objectius de descarbonització. Fa poc, l’associació va aprovar les seves línies estratègiques d’acció per al pròxim exercici i va refermar el compromís de representar i defensar el gas renovable com a font d’energia verda en tots els seus usos, com a sector que aporta solucions per millorar el medi ambient i el desenvolupament rural, donant especial èmfasi a les accions d’harmonització i alineament amb les polítiques de descarbonització de la Unió Europea i d’economia circular.

La junta directiva d’AEBIG està presidida per Francisco Repullo (INPER) i té com a vicepresidents Luis Puchades (BIOVIC) i David Fernández (NEDGIA).

 

Sobre NEDGIA

NEDGIA, distribuïdora de gas del grup Naturgy, és líder en l’activitat de distribució de gas natural a Espanya, on opera per mitjà de les diverses companyies a onze comunitats autònomes. L'empresa supera els 5,4 milions de punts de subministrament i disposa de més de 52.400 quilòmetres de xarxes a 1.200 municipis espanyols.

Madrid, 28 de novembre de 2018.

Baixar en PDF